Teknik/Fakta

Två biobränslepannor ingår i värmeverkets fastbränsles-system. Den ena
(3 MW) byggdes 2014 och ersatte då premiärpannan (1,5 MW) från 1984.
Den andra (4,5 MW) installerades 1999.

Sedan den nyare, effektivare biopannan (3 MW) år 2014 invigdes har behovet av spetsvärme med olja under årets kallaste dagar minskat från
ca 6 % till 1 % av det totala energibehovet.

För att optimera energiuttaget har rökgaskylare installerats – vilket gör
att ytterligare 1 MW värmeenergi tas från de fuktiga rökgaserna.

Ett kontinuerligt arbete och satsningar på effektiv rökgasteknik har gjort att utsläppen av stoft idag ligger långt under Länsstyrelsens gränsvärde
– 100 mg stoft per kubikmeter rökgas.

Biobränslet som används består av skogsflis och kommer från skogarna i
norra Sverige och Finland.

Rulla till toppen